Regulamin | Apartamenty Verde
VERDE APARTMENTS*****

Regulamin Verde Apartments Koszalin

REGULAMIN VERDE APARTMENTS

 

§ 1. Warunki ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji apartamentów Verde Apartments w Koszalinie przy ulicy Konstytucji 3-ga Maja 5
2. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie Verde Apartments. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTÓW VERDE APARTMENTS. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Gościem a Verde Apartments zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
3. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu – bez wyżywienia i dojazdu.
4. Gościem może być tylko osoba pełnoletnia.

 

§ 2. Rezerwacja

 

1. W celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem http://apartamenty.verde.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 697 350 394 i drogą e- mailową na adres: hotel@verde.pl Podczas rezerwacji wymagane jest wprowadzenie faktycznych danych osobowych Gości oraz opłata za całkowity okres wynajmu kartą płatniczą.
2. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta Verde Apartments. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 3. Usługa wynajmu apartamentu

 

1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media: gaz, prąd, woda, Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Gości.
2. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Gości jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50PLN za osobę.
3. Dla gości apartamentów dostępne jest miejsce parkingowe na prywatnym parkingu niestrzeżonym. Verde Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

 

§ 4. Obowiązki gościa

 

1. Gość zobowiązuje się używać apartamentu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać apartamentu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
2. W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Każde dziecko to dodatkowa osoba w apartamencie. W przypadku gdy ilość nocujących osób będzie niezgodna z ilością zgłoszoną do rezerwacji, Gość zostanie obciążony karą w kwocie 1000PLN.
3. Goście zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Verde Apartments zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Gościowi pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
4. Gość zobowiązany jest do zachowania apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione.
5. W apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00. Za niestosowanie się do wyznaczonych godzin ciszy nocnej oraz zakłócanie ciszy nocnej gość zostanie obciążony kwotą 500,00 PLN.
6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Gościa apartamencie w okresie wynajmowania apartamentu.
7. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Gość powinien zawiadomić obsługę Verde Apartments.
8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
9. Verde Apartments obciąży gościa kosztami ewentualnych napraw w przypadku stwierdzenia zniszczeń oraz w przypadku stwierdzenia brakujących rzeczy wyposażenia – kosztami poszczególnego wyposażenia. Zabrania się zabierania rzeczy należących do apartamentu (ręczniki, poduszki, koce, sprzęty itp.).
10. Do regulaminu dołączony jest wykaz rzeczy znajdujących się na wyposażeniu apartamentu.
11. Gość odpowiedzialny jest za kartę klucz do apartamentu (jeśli ją pobrał), a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów.
12.  Na terenie apartamentów obowiązuje całkowity zakaz palenia. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort Gości używanie świec w apartamencie jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 500PLN.
13. Verde Apartments ma prawo odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzili szkody na mieniu Verde Apartments lub zakłócili zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
14. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Gość jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000PLN.
15. Nie poinformowanie obsługi Verde Apartments o pobycie ze zwierzęciem skutkować będzie karą w wysokości 1000,00PLN

 

§ 5. Przyjazd, meldunek, płatność, odbiór i zdanie klucza

 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.
3. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych dostępnych apartamentów.
4. Procedura zameldowania wymaga wprowadzenia przez Gościa poprawnych, pełnych danych osobowych podczas dokonywania rezerwacji oraz podania numeru karty płatniczej i jej daty ważności. Dane z karty płatniczej są zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 4 pkt.9.
5. Opłatę za cały pobyt uiszcza się z góry w chwili dokonania rezerwacji.
6. Nieuiszczenie opłaty za pobyt uprawnia obsługę Verde Apartments do odmowy zameldowania Gości oraz wydania klucza do apartamentu.
7. Gość może otrzymać klucz do apartamentu poprzez:
– pobranie aplikacji, do której link otrzyma po dokonaniu rezerwacji, gdzie kluczem będzie wirtualna karta/klucz
– odebranie karty/klucza w Hotelu Verde w Mścicach 76-031 ul. Koszalińska 1
– odebranie karty/klucza na miejscu w apartamentowcu poprzez otworzenie sejfu z kartą za pomocą kodu, który Gość otrzyma od obsługi Verde Apartments
8. Gość jest zobowiązany poinformować obsługę Verde Apartments jaką drogę odbioru klucza wybrał zaraz po złożeniu rezerwacji.
9. Zdanie fizycznych kart/kluczy odbywa się poprzez pozostawienie ich w apartamencie lub odwiezienie do Hotelu Verde w Mścicach 76-031 ul. Koszalińska 1.

 

§ 6. Bezpłatny pobyt dziecka do lat 3

 

W apartamencie można przebywać z dzieckiem do lat trzech, a jego pobyt traktuje się jako bezpłatny, gdy dziecko śpi z dorosłym opiekunem lub we własnym łóżeczku, które nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli i ręczników.

 

§ 7. Pobyt ze zwierzętami

 

1. W apartamencie można przebywać ze zwierzętami. Koszt pobytu zwierzęcia to 60PLN/za dobę za zwierzę.
2. Zwierzęta mogą przebywać w apartamencie tylko po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze Verde Apartments. Brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem kary w wysokości 1000PLN.

 

§ 8. Reklamacje

 

1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Gość ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres reklamacje@bjb.verde.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§ 9. Informację dodatkowe

 

1. Za rzeczy pozostawione w apartamencie Verde Apartments nie odpowiada.
2. Verde Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

 

§ 10. Polityka Prywatności

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BJB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, ul. Klonowa 1, 75-644 Koszalin (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu hotel@verde.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
A. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
B. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
A. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
B. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.
5. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.
6. Przysługuje Państwu prawo do:
A. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
B. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
C. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Verde Apartments

Wyposażenie apartamentów

APARTAMENT STANDARD

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 jaśki)

  3. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  4. Biurko z krzesłem oraz lustrem

  5. Lampka stojąca

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów

APARTAMENT DELUXE

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, piekarnik

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 poduszki małe)

  3. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  4. Szezlong z funkcją spania (1 kołdra, 2 poduszki duże)

  5. Stół z krzesłami

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów

APARTAMENT SUITE

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Kanapa z funkcją spania oraz dodatkowym kompletem pościeli (1 kołdra, 2 poduszki duże)

  3. podnóżek

  4. Stolik kawowy

  5. Stół z krzesłami

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Sypialnia:

  1. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 poduszki małe)

  2. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  3. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów

APARTAMENT JUNIOR SUITE

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Kanapa z funkcją spania oraz dodatkowym kompletem pościeli (1 kołdra, 2 poduszki duże)

  3. Fotel z podnóżkiem

  4. Stolik kawowy

  5. Stół z krzesłami

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Sypialnia:

  1. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 poduszki małe)

  2. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  3. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów

APARTAMENT SUPERIOR

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Kanapa z funkcją spania oraz dodatkowym kompletem pościeli (1 kołdra, 2 poduszki duże)

  3. Fotel z podnóżkiem

  4. Stolik kawowy

  5. Stół z krzesłami

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Sypialnia:

  1. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 poduszki małe)

  2. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  3. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów

APARTAMENT PENTHOUSE Z TARASEM

 1. Aneks kuchenny ze sprzętem AGD:

  1. Zastawę stołową, szkło oraz sztućce

  2. Przybory do gotowania oraz deskę do krojenia

  3. Lodówkę, płytę indukcyjną, kuchenkę mikrofalową, czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka

  4. Kosz na śmieci kuchenny

 1. Pokój ze sprzętem RTV:

  1. Telewizor

  2. Kanapa z funkcją spania oraz dodatkowym kompletem pościeli (1 kołdra, 2 poduszki duże)

  3. Fotel z podnóżkiem

  4. Stolik kawowy

  5. Stół z krzesłami

  6. Tablet do nawigacji apartamentem

  7. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Sypialnia:

  1. Łóżko z kompletem pościeli (1 kołdra, 4 poduszki duże, 2 poduszki małe)

  2. 2 szafki nocne wraz z oświetleniem

  3. Zasłony okienne oraz firanki

 1. Łazienka:

  1. Toaleta

  2. Prysznic z szybą oraz półka na przybory

  3. Umywalka oraz lustro

  4. Podajnik na papier toaletowy

  5. Kosz na śmieci

  6. Szczotka do mycia toalety

  7. Komplet ręczników (2 duże ręczniki i 2 małe ręczniki)

  8. Suszarka do włosów